شعر بهار آمد

بهار آمد - پروین دولت آبادی
بهار آمد، گل آمد نسرین و سنبل آمد گل‌های سرخ و زیبا در باغ خانه‌ی ما چشم‌ها را باز کردند با خنده ناز کردند بنفشه دسته دسته کنار جو نشسته در روز آفتابی در آسمان آبی پرنده‌ی خوش آوراز پر زد و کرد پرواز بهار آمد، گل آمد نسرین و سنبل آمد پروین دولت آبادی درباره پروین دولت‌آبادی بیشتر بخوانید