شعر جم جمک برگ خزون

جم جمک برگ خزون
متل جم‌جمک برگ خزون از افسانه شعبان‌نژاد جم‌جمک برگ خزون مادرم زینت خاتون،  گیس داره قد کمون،‌ از کمون بلندتره،  از شبق مشکی تر، گیس اون شونه می خواد،  شونه فیروزه میخواد،  حمام سی روزه میخواد،  هاجستم و واجستم،  تو حوض نقره جستم،  نقره نمکدونم شد،‌ هاجری به قربونم شد! از کتاب «گرپ گرپ»،...