شعر جوجه

شعر تولد جوجه از اسدالله شعبانی
ترک ترک ترک خورد یه تخم مرغ کوچک یهو به دنیا اومد یه جوجه‌‌ ی وروجک تا مرغه و خروسه تبریکی گفتند به او جوجه از آن‌ها پرسید: «کیک تولدم کو»   اسدالله شعبانی از کتاب هرکی یه رنگی داره