شعر خونه ما

شعر خونه ما از افسانه شعبان نژاد
خونه ما باغچه داره اتاق و یک تاقچه داره پله داره، نرده داره پنجره هاش پرده داره درخت و آسمون داره یک بام مهربون داره بامش پر از کبوتره از همه جا قشنگ تره  افسانه شعبان نژاد از کتاب گرپ گرپ  لینک خرید کتاب گرپ گرپ