شعر درباره زنبور

شعر خونه‌ی شیرین از شکوه قاسم‌نیا
این خونه رو کی ساخته؟ زنبور زیبا ساخته گوشه به گوشه شو با شیره ی گل ها ساخته چه خونه‌ی قشنگی به که چه قدر شیرینه راستی که این، بهترین خونه‌ی رو زمینه شکوه قاسم‌نیا از کتاب دامن چین‌چینی خرید کتاب دامن چین‌چینی