شعر زمستان

شعر درخت زمستان از افسانه شعبان‌نژاد
درخت زمستان چه آرام خواب است و در زیر برفی که تا زیر زانو رسیده در اندیشه آفتاب است درخت زمستان پر از خواب و رؤیاست خیالش پر از کودکانی است که با خنده آنجا بیایند درخت زمستان پر از خاطرات گذشته خیالش پر از قیل و قال و هیاهو و رؤیای برگ است و برگ است در خاطر او افسانه شعبان‌نژاد
شعر زمستون
اَلسّون و بَلسّون  رفته بابام خراسون دلم شده یه ذرّه  برای او، خدا جون! اَلسّون و بَلسّون  می باره برف و بارون بابام برام می آره  سوغاتی فراوون اَلسّون و بَلسّون  زمستونه، زمستون خداجونم، بابامو به خونه مون برسون!  جعفر ابراهیمی از کتاب الک و دولک یه آدمک