شعر عیدت مبارک

شعر عیدت مبارک از محمود کیانوش
کودک من، بهارمن مایه ی افتخار من، عیدت مبارک کودک مهربان من، بلبل خوشزبان من، عیدت مبارک ای گل خوبروی من، طوطی قصه گوی من، عیدت مبارک   کودک من ، امید من ، بخت خوش سفید من، عیدت مبارک   محمود کیانوش