نوشته‌های مرتبط با: شعر نوجوان و تکنولوژی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر نوجوان و تکنولوژی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بزرگراه

بزرگراه

زندگی بزرگراهی است با تمام شادی ها، غم ها، توقف ها و جنبش ها و حرکت ها و بزرگراه عامل دور شدن انسان از طبیعت و فاصله بین عناصر طبیعت نیز است. شاعر با زبانی شاعرانه با صحنه پردازی‌های هنرمندانه به سادگی و زیبایی، بی‌مهری، خشونت، سختی و سنگدلی تکنولوژی را به تصویر کشیده است و اسارت، انسان را در قفس زندگی ماشینی به خوبی بیان می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...