شعر گُرپ گُرپ

شعر گرپ گرپ از افسانه شعبان نژاد
شعر گرپ گرپ این شعر سروده‌ی افسانه شعبان نژاد است که در کتاب گرپ گرپ به چاپ رسیده است.  دیشب که توفان اومد پنجره رو به هم زد باز روی بام خونه گُرپ گُرپ قدم زد میون خونه پیچید صدای خنده هایش توی اتاق نشستم ترسیدم از صدایش صبح همه جای خونه حسابی ریخت و پاش بود توفان نبود و امّا هر جایی، جای پاش بود...