شیرخواران

شروع غذاهای جامد به کودکان شیرخوار
بخش اول اولین غذای جامد می تواند کمک غذای غنی شده از آهن باشد. رفته رفته غذاهای دیگر رابه برنامه ی غذایی او اضافه کنید، برای نمونه فقط یک گونه غذا در هر هفته. برخی غذاها را نباید سال اول به کودک داد، از جمله عسل، شیرگاو(به ویژه شیرکم چرب، یک درصد و بدون چربی)، غذاهای خیلی شور و خیلی شیرین،...
پنج عارضه شایع در شیرخواران
شناخت از عارضه ها یا گرفتاری هایی که شیرخواران با آن درگیر می شوند برای مادران و پرستاران آن ها بسیار ضروی است. از میان این عارضه ها یا گرفتاری ها، پنج تای آن ها بسیار شایع هستند و همواره موجب نگرانی مادران و پرستاران می شوند. این پنج عارضه قولنج، اسهال، حساسیت به شیر، کم خونی فقر آهن و رفلاکس یا...