طراحی فضای کتابخانه‌ های کودکان

طراحی فضای کتابخانه کودکان در کتابخانه‌های عمومی
یک مطالعه‌ی موردی در کتابخانه‌های عمومی اندونزی چکیده اهداف این مقاله، مروری کلی بر طراحی فضای کتابخانه برای کودکان در برخی کتابخانه‌های عمومی اندونزی، به ویژه شهر سورابایا، از طریق انجام مطالعات موردی است. سه نوع فضا برای کودکان در کتابخانه های مختلف وجود دارد. در طراحی فضای کتابخانه برای کودکان،...