غذاهای جامد

شروع غذاهای جامد به کودکان شیرخوار
بخش اول اولین غذای جامد می تواند کمک غذای غنی شده از آهن باشد. رفته رفته غذاهای دیگر رابه برنامه ی غذایی او اضافه کنید، برای نمونه فقط یک گونه غذا در هر هفته. برخی غذاها را نباید سال اول به کودک داد، از جمله عسل، شیرگاو(به ویژه شیرکم چرب، یک درصد و بدون چربی)، غذاهای خیلی شور و خیلی شیرین،...