فسلفه برای کودکان

کارگاه‌‌های فلسفه برای کودکان موسسه دوستان آشنا برگزار می‌شود
موسسه دوستان آشنا کارگاه‌های فلسفه برای کودکان، کارگاه فرزندپروری مبتنی بر تحلیل مفاهیم با والدین و کارگاه تربیت مربی مبتنی بر تسهیلگری فلسفه برای کودکان را روزهای پنجشنبه برگزار می‌کند. این کارگاه‌ها را سحر سلطانی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان و دانشجوی دکتری فلسفه تربیت دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند...