نوشته‌های مرتبط با: قصه قدیمی آقا کوزه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «قصه قدیمی آقا کوزه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قصه‌ی قدیمی آقا کوزه

قصه‌ی قدیمی آقا کوزه

قصه قدیمی آقا کوزه، یک متل آذربایجانی

یکی بود، یکی نبود. در افسانه ها و فرهنگ توده مردم آمدست؛ یه کوزه ئی بود. یه روز صبح سرپوششو گذاشت و راه افتاد بره شیره دزدی. رفت و رفت و رفت ... تا تو راه رسید به یه کژدم.

ادامهٔ نوشته ...