قصه های قرآنی

در شکم نهنگ و زیر بوته کدو
نفیسه نفیسی از مروجان کتابخوانی اصفهان و بنیان گذار موسسه رنگین کمان سفید تابستان سال گذشته به همره بنفشه نفیسی نشست قصه گویی « در شکم نهنگ و زیر بوته کدو» را براساس قصه ی حضرت یونس برای نوجوانان برگزار کردند.  در زیر گزارشی از این نشست را به قلم نفیسه نفیسی می خوانید: کارگاه در شکم نهنگ و زیر بوته...
قصه های قرآنی
هدف از انجام این تحقیق آشنایی بیشتر با قصه های قرآنی و جنبه های مختلف آنها این مقاله مروری ایست بر مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه. در اینجا تعاریفی از ادبیات کودک، قصه، قصه های قرآنی، تاثیر آنها بر اندیشه و تخیل کودکان و... می باشد. در پایان  پیشنهادهایی برای انس بیشتر کودکان با این کلام الهی...