قصه های قومی

کتاب کودک و نوجوان: نمکی
نمکی دختر کنجکاو و مهربان قصه با مادرش در خانه ای زندگی می کند که هشت در دارد. نمکی مجبور است هر شب هشت در را ببندد. اما، نمی داند چرا؟ هر گاه از مادرش سبب را می پرسد جواب های جور را جور می شنود: غول بی شاخ و دم می آید، عجیبان غریبان می آید.....  روزی نمکی تصمیم می گیرد یک در را نبندد. به این ترتیب...
گنجینه ای برای کودکان افغان
 در افغانستان، بیش از نیمی از مردم، نمی توانند بخوانند. دهه ها جنگ و نا امنی سامانه آموزش و پرورش این کشور را ویران کرده است. بسیاری از کودکان افغان، ناچارند برای گذران زندگی کار کنند. آن ها نمی توانند به مدرسه بروند و برای خرید دفتر و مداد پولی بپردازند. چه برسد به این که کتاب داستان بخرند و...
کتاب کودک و نوجوان: خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟
خاله سوسکه این قصه بر عکس همه ی خاله سوسکه ها دل خوشی از آقای موشه ندارد و تصمیم گرفتها ست هر جوری شده این قصه ی تکراری را تغییر دهد و با کسی به جز آقا موشه ازدواج کند. به دنبال این تصمیم خاله سوسکه، نویسنده سه همسر و سه سرنوشت مختلف برای او پیش بینی می کند و سه قصه می سازد. در پایان کتاب هم از...