لالایی بشرویه ای

لالایی بشرویه ای
متن لالایی : هی   لالا آردش بیزم ( پاک کنم )، پسرم رفته هیزم، توگی (نان محلی ) یش (برایش ) بپزم، وخته ( وقتی ) بی ( آمد ) یه بخواره (بخورد )   گردآورنده از بشرویه خراسان: سهراب شکیبا