نوشته‌های مرتبط با: لالایی بشرویه ای

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی بشرویه ای» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالایی بشرویه ای

لالایی بشرویه ای

متن لالایی :

هی   لالا آردش بیزم ( پاک کنم )،

پسرم رفته هیزم،

توگی (نان محلی ) یش (برایش ) بپزم،

وخته ( وقتی ) بی ( آمد ) یه بخواره (بخورد )

 

ادامهٔ نوشته ...