نوشته‌های مرتبط با: لالایی کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالا لالا گل آلو

لالا لالا گل آلو

لالا لالا گل آلو

لبای سرخت آلبالو

ادامهٔ نوشته ...
لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

نکن از مادرت دوری                    

 لالا لالا گل سوسن

 سرت بردار لبت بوسم       

ادامهٔ نوشته ...
آلا لالا، گل زیره

آلا لالا، گل زیره

آلا لالا، گل زیره

بچه‌م خوابش نمی گیره

آلا لالا، گلم باشی

نمیری در برم باشی

ادامهٔ نوشته ...
لالایی تهرانی

لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی

عزیز و مونسم بودی

برو لولوی صحرایی

ای بچه م چه می خوایی؟

ادامهٔ نوشته ...
 لالایی کاشمری (خراسان)

لالایی کاشمری (خراسان)

لالالا گل نازی،

بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،

شدم از گریه هات خسته

ادامهٔ نوشته ...
لالایی شیرازی

لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن

کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش

کاکا رفته خدا همراش

ادامهٔ نوشته ...