نوشته‌های مرتبط با: لالایی کودکانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی کودکانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

نکن از مادرت دوری                    

 لالا لالا گل سوسن

 سرت بردار لبت بوسم       

ادامهٔ نوشته ...
لالایی گل زیبای خورشید

لالایی گل زیبای خورشید

لالا، لالا کبوتر

نزن در آسمان پر

که میخواهد بخواهد

گلِ زیبای مادر

ادامهٔ نوشته ...
لالا زمستون اومده باز-ثریا قزل ایاغ

لالا زمستون اومده باز-ثریا قزل ایاغ

لالا زمستون اومده باز

ببین برف سفید می رقصه با ناز

گل یخ رو تماشا کم تو گلدون

بوی عطرش پیچیده توی ایوون

ادامهٔ نوشته ...
لالایی کرمانی

لالایی کرمانی

لالالا گل پونه

گدا امد در خونه

یه نان دادم بدش اومد

دو نان دادم خوشش اومد

ادامهٔ نوشته ...
لالایی تهرانی

لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی

عزیز و مونسم بودی

برو لولوی صحرایی

ای بچه م چه می خوایی؟

ادامهٔ نوشته ...
 لالایی کاشمری (خراسان)

لالایی کاشمری (خراسان)

لالالا گل نازی،

بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،

شدم از گریه هات خسته

ادامهٔ نوشته ...
لالایی شیرازی

لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن

کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش

کاکا رفته خدا همراش

ادامهٔ نوشته ...
لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالا لالا گل آلو

لبای سرخت آلبالو

دو چش داری مثه آهو

دو لپ داری مثه هولو

ادامهٔ نوشته ...