نوشته‌های مرتبط با: ماگ المر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ماگ المر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
المر

المر

المر، شخصیت کتابی با همین نام، فیلی است که با همه فیل‌ها فرق دارد؛ او رنگارنگ است. المر شخصیتی خوشحال و خوش‌بین دارد. او برای فیل‌های دیگر لطیفه می‌گوید، با آن‌ها بازی می‌کند و سربه‌سرشان می‌گذارد. او همیشه دوست دارد گله فیل‌ها را بخنداند.

ادامهٔ نوشته ...