متل آهای آهای آب اومد

متل مرغ زرد پا کوتاه
متل مرغ زرد پا کوتاه (ترانه مسجد سلیمان) آهای آهای آب اومد کدوم آب؟ همون آب که تش خاموش کرد. کدوم تش؟ همون تش که چوب روشن کرد. کدوم چوب؟ همون چوب که پشت در بود. کدوم در؟ همون در که شب نبستی. کدوم شب؟ همون شب که خرسه اومد. کدوم خرس؟ همون خرس که مرغه رو برد. کدوم مرغ؟ همون مرغ زرد پا...