نوشته‌های مرتبط با: مقاله پژوهش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مقاله پژوهش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آشنا کردن دانش آموزان با بخش های گوناگون یک مقاله پژوهشی

آشنا کردن دانش آموزان با بخش های گوناگون یک مقاله پژوهشی

یک مقاله ی پژوهشی را تکثیر کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید. از آن ها بخواهید آن را بخوانند. از چند نفر درباره ی قسمت های مختلف مقاله پرسش کنید و روی تخته ی کلاس بنویسید:

ادامهٔ نوشته ...