مهدی آذریزدی

مردی از تبار آگاهی و سازندگی!
در تاریخ هر سرزمینی مردان و زنانی هستند که به سبب توانایی های ذاتی یا آنچه از جامعه برگرفته اند، ‌تاثیرهای گسترده ای بر پیشرفت ها و نوسازی جامعه خود می گذارند. همایون صنعتی یکی از این مردان است که در سده اخیر در پیشرفت فرهنگی جامعه ایران و در وضعیت محدودتر فرهنگ و ادبیات کودکان نقش بسزایی داشت....
آذر یزدی، شوریده‌ای نهان به قلم محمدهادی محمدی
برای مهدی آذریزدی می‌توان به گونه‌ای نوشت که هیچ پاره‌ای از‌بخش های نهان سرشت و روح او آشکار نشود، زیرا زندگی ساده و بی‌پیرایه‌ی او چنین حکم می‌کند که ما او را این گونه ببینیم. آذریزدی نویسنده ادبیات کودکان ایران است، در بازنویسی و بازآفرینی آثار کهن پیشگام بوده است و همواره در آرامش به کار خود...