نوشته‌های مرتبط با: مهد سالمندان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهد سالمندان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سبز گردد شاخساران کهن

سبز گردد شاخساران کهن

کتاب «سبز گردد شاخساران کهن»، چکیده‌ای از دستاوردها، روش‌ها و آزمون‌های کاربردی است که مؤلفین کتاب و همکاران آنان در بازه‌ی هفده سالِ فعالیّت فرهنگی با میان‌سالان و سالمندان در «مرکز روزانه آموزشی توان‌بخشی رنگین‌کمان سپید اصفهان» انجام داده‌اند.

ادامهٔ نوشته ...