مهد سالمندان

سبز گردد شاخساران کهن
کتاب «سبز گردد شاخساران کهن»، چکیده‌ای از دستاوردها، روش‌ها و آزمون‌های کاربردی است که مؤلفین کتاب و همکاران آنان در بازه‌ی هفده سالِ فعالیّت فرهنگی با میان‌سالان و سالمندان در «مرکز روزانه آموزشی توان‌بخشی رنگین‌کمان سپید اصفهان» انجام داده‌اند. نفیسه نفیسی، نیلوفر و مرجان هرندی‌زاده، در ۲۹ دی‌ماه...