نوشته‌های مرتبط با: مهرداد تهرانیان راد

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهرداد تهرانیان راد» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بزرگراه

بزرگراه

زندگی بزرگراهی است با تمام شادی ها، غم ها، توقف ها و جنبش ها و حرکت ها و بزرگراه عامل دور شدن انسان از طبیعت و فاصله بین عناصر طبیعت نیز است. شاعر با زبانی شاعرانه با صحنه پردازی‌های هنرمندانه به سادگی و زیبایی، بی‌مهری، خشونت، سختی و سنگدلی تکنولوژی را به تصویر کشیده است و اسارت، انسان را در قفس زندگی ماشینی به خوبی بیان می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...