موسیقی در آموزش

آیا آواز خواندن در به یاد سپردن دانسته های ما مؤثر است؟
سطح بندی: پایه چهارم و پنجم گروه بندی: علم شناختی موضوع: کشف این موضوع که آیا آواز خواندن به ما در به یاد سپردن دانسته ها کمک می کند.  پرسش های پژوهش: افراد مورد آزمایش تا چه اندازه واژگان یک فهرست را که به شکل عادی بیان می شود به یاد می سپارند؟ تا چه اندازه واژگان را به کمک یک آواز به یاد می...