مونا فرخنده فال

کتاب کودک و نوجوان: این مال من است
سه قورباغه کوچولوی خودخواه در یک جزیره زندگی می کنند. آن ها همیشه بر سر چیزی دعوا می کنند. وزغ بزرگ تمام مدت فریاد "این مال من است! آن مال من است!" آن ها را می شنود. سرانجام روزی طوفان شدیدی می آید و همه جا را آب فرا می گیرد. قورباغه های کوچولو از ترس ناچار با هم بر روی یک تخته سنگ می روند. وزغ از...