نرگس علائینی

کتاب کودک و نوجوان: دست‌هایت را بشوی!
"شاهزاده کوچولو عاشق این است که خودش را کثیف کند." درست مثل خیلی از بچه های دیگر.  ملکه، آشپز، پادشاه، خانم خدمتکار، همه، بارها به او  می گویند دست هایت را بشوی، اما او هر بار به بهانه ای از شستن دست هایش شانه خالی می کند. تا این که روزی خدمتکار به او چیزی می گوید که ...  شاهزاده به فکر فرو می رود...