نوشته‌های مرتبط با: نوشتار فارسی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نوشتار فارسی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روش نوشتاری ساده به خط فارسی بر پایه ی چیدمان بلوکی

روش نوشتاری ساده به خط فارسی بر پایه ی چیدمان بلوکی

دستنامه‌ «روش نوشتاری ساده به خط فارسی بر پایه‌ی چیدمان بلوکی» ضرورت نوآوری در آموزش نوشتار خط فارسی به نوسوادان و کودکان دو زبانه و اصول چیدمان بلوکی را شرح می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...