هریت زیفرت

کتاب کودک و نوجوان: بزرگترین شغل دنیا
سوفی کوچولو می خواهد بزرگ که شد یک کار خیلی بزرگ انجام دهد. در این باره با مادرش حرف می زند. مادر شغل های زیادی به او پیشنهاد می کند، مانند، پرستاری، شست و شو گری فیل در باغ وحش! رانندگی جرثقیل و خیلی کارهای دیگر. اما سوفی هیچ کدام از این شغل ها را دوست ندارد، چون به نظر او هیچ کدام آن قدر که او...