پوئیگ روزادو

کتاب کودک و نوجوان: پرنده های دزد
"چند تا پرنده بودند که موزهای تازه را می دزدیدند. آن ها توی جنگل میمون ها پرسه می زدند و هرچه سر راهشان بود خراب می کردند."  آیا میمون ها موفق می شوند موزها را از دست دزدها نجات بدهند؟" میمون ها برای در امان نگه داشتن  موزهای شان از دزدی پرنده ها، راه های گوناگون را آزمایش می کنند، از جمله این که...