چشم بهشتی

پرسش های فلسفی برای گفت و گو درباره کتاب چشم بهشتی، نوشته دیوید آلموند ارین لو و دوستانش "بچه‌های خراب" هستند. این وصله‌ای است که خانم مورین، مدیر یتیم‌خانه‌ای که آن‌ها در آن‌جا زندگی می‌کنند به آن‌ها چسبانده است؛ بچه‌های خرابی که درست بشو نیستند چون پدر و مادری ندارند که از آن‌ها مراقبت کنند. اما...