نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه و کودکان با نیاز های ویژه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه و کودکان با نیاز های ویژه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تبریز هم صاحب مرکز فرهنگی‌هنری فراگیر کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه می شو

تبریز هم صاحب مرکز فرهنگی‌هنری فراگیر کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه می شود

در ادامه‌ی اجرای سیاست‌های تازه و تاکید‌های مدیرعامل کانون، نخستین مرکز فرهنگی‌هنری فراگیر کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه (نابینا، ناشنوا و معلول جسمی و حرکتی) در تبریز راه‌اندازی می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...