کتاب برای کودک کم بینا

کتاب‌های مصور لمسی
«سازمان انگشتان رویایی»[۲]، برنده‌ی «جایزه‌ی آساهی ایبی» در سال ۲۰۱۸، ۲۵ سال پیشینه‌ی تولید کتاب برای کودکان کم‌بینا را دارد و آن‌ها را به دورنمای چشمگیر جهان پیرامون‌شان فرا می‌خواند. در این مقاله، پایه‌گذار سازمان انگشتان رویایی، داستان الهام‌بخش، چالش‌برانگیز و موفقیت این پروژه‌ی مهم در فرانسه...
گزارش پنجمین روز نشست گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک در سال ۱۳۹۷
در پنجمین روز از نشست‌ ارائه گزارش گروه های بررسی آثار شورای کتاب کودک، گروه های بررسی آثار کودکان نابینا و کم بینا، مرجع، رمان و تالیف به ارائه گزارش پرداختند. گزارش گروه کودکان نابینا و کم بینا در سال ۹۶-۹۷: نخستین گروه گزارش دهنده در این روز، گروه بررسی آثار کودکان نابینا و کم بینا بود. این گروه...