کتاب سبز

صحرا زیستگاه ماست
ممکن است بیابان را سرزمینی سخت، داغ و بی آب و علف بدانید که کسی به زندگی در آن علاقمند نیست. اما دوباره فکر کنید! در بیابان‌ها انسان‌ها و جانورانی زندگی می‌کنند که هر دو گروه به آن عشق می‌ورزند. کتاب «صحرا زیستگاه ماست» در قالب متنی شاعرانه، زیست‌بوم بیابانی در آمریکای شمالی را به مخاطب می‌شناساند...