کودکان و تخیل

نشست ترویجی آموزش و پژوهش با موضوع نگاه فلسفی و تخیل کودکان در داستان های شان
سیزدهمین نشست علمی ترویجی آموزش و پژوهش کانون با عنوان "نگاه فلسفی و تخیل کودکان در داستان‌هایی که می‌گویند" برگزار می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست علمی، فاطمه جعفرزاده گزارشی از پژوهش خود را با این موضوع که از سوی کانون حمایت...