کودکان و تروما

کارگاه های کمک‌های اولیه به کودکان در بحران برگزار شد
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مهرماه ١٣٩٤ مجموعه کارگاه‌های دو روزه کمک‌های اولیه به کودکان در بحران را در تهران و اصفهان برگزار کرد. هدف این کارگاه‌ها که از سوی زهرا قایینی روان‌درمانگر و زبانشناس برگزار شد، نخست بالا بردن حساسیت اجتماعی و تشویق همه شهروندان، به کمک‌رسانی به کودکان و نوجوانان...