نوشته‌های مرتبط با: کودکان و درخت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و درخت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من

با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من

با چه کسانی یا چه چیزهایی بزرگ می‌شویم؟ در کتاب «با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من» راوی با درخت‌ها بالیده است. او از زندگی‌ای می‌گوید که شاهد سال‌های سپری شدن‌اش درخت‌ها هستند.

ادامهٔ نوشته ...