کودکان و دگرگونی اقلیم

آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم به آموزگاران
یونسکو، دفتر علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، نخستین دوره آموزشی اینترنتی تغییرات اقلیمی  را برای آموزگاران دوره راهنمایی برگزار می کند.  هدف این برنامه، توانمند کردن آموزگاران برای آشنا کردن کودکان با پیامدها و سبب های پدیده دگرگونی اقلیم است.  در این برنامه، آموزگاران می توانند با روش های...