کودک آلمانی

کودک ایرانی «اطاعت» می‌آموزد، کودک آلمانی «پیشرفت» و کودک چینی «مهرورزی»
آنچه می‌خوانید تحلیل محتوای کتاب فارسی سال نخست دبستان در سه کشور ایران، چین و آلمان است که بر اساس آن چگونگی نگاه کودک چینی، آلمانی و کودک ایرانی به زندگی و حضور در جامعه تحلیل و بررسی شده است. کودک ایرانی در کتاب درسی خود می‌آموزد مطیع و سربه‌زیر باشد. درحالی‌که نگاه کودک چینی به اطراف است و کودک...