کودک و کتاب تصویری

راهنمای استفاده از کتاب های تصویری و مصور در کلاس
سواد دیداری یا به عبارت بهتر توانایی درک و تشخیص تصویر های هنری در کودکان، به اندازه آموختن خواندن و نوشتن مهم است. ارتباط برقرار کردن با تصاویر، لذت بسیاری را برای کودک به همراه می آورد. هم حس زیبایی شناسی را در او رشد می دهد و هم در درک بهتر متن به او یاری می رساند. بیشتر کتاب های کودکان، مصور...
موزه ی کتاب های تصویری در قصر ویسم
موزه ی کتاب های تصویری در قصر ویسم تنها موزه درنوع خود، در اروپاست که به جمع آوری کتاب های تصویری قدیمی و جدید و هنری می پردازد. در سال ۱۹۸۲، ویلهم آلسلبن Wilhelm Asleben، یکی از بازرگانان شهر ترویسدورف Troisdorf، مجموعه ی خود را که شامل ۳۰۰ طراحی و کتاب تصویری قدیمی، چاپ های سنگی، کنده کاری روی...