عبید‌زاکانی

قصه‌گویی موش و گربه عبید‌ زاکانی توسط مژگان آقایی
اگر داری تو عقل و دانش و هوش  بیا بشنو حدیث گربه و موش  بخوانم از برایت داستانی  که درمعنای آن حیران بمانی  ای خردمند عاقل و دانا  قصه موش و گربه برخوانا  قصه موش و گربه مظلوم  گوش کن همچو در غلطانا