کارگاه ترویج کتابخوانی

چگونه می توان کودکان را به کتاب خواندن تشویق کرد؟

چگونه می توان کودکان را به کتاب خواندن تشویق کرد؟

کنجکاوی و اشتیاق به دانستن در سرشت کودک است، اما برای کتابخوان شدن او کافی نیست برای رسیدن به این هدف باید عوامل گوناگونی با هم جمع شوند.  این عوامل طیف وسیعی را در بر می گیرند که یک سوی آن محیط خانه و آموزشگاه است و سوی دیگر آن برنامه های کلان ملی.

ادامهٔ نوشته ...
چرا ترویج کتاب خوانی اهمیت دارد

چرا ترویج کتاب خوانی اهمیت دارد

ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان، به معنای تلاش برای علاقه مند کردن آن ها به مطالعه و ایجاد عادت به مطالعه به عنوان یک برنامه ی روزانه است.

ادامهٔ نوشته ...
روش های ترویج کتابخوانی

روش های ترویج کتابخوانی

روش ها

معرفی کتاب و ایجاد انگیزه ی خواندن

ادامهٔ نوشته ...
گام های ترویج کتابخوانی

گام های ترویج کتابخوانی

۱- توانمندی مروج

۲- گزینش کتاب مناسب

۳- ایجاد انگیزه برای خواندن

۴- به کارگیری روش های نو در کتاب خوانی

ویژگی های مروج توانمند

ادامهٔ نوشته ...
ارزش های کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان

ارزش‌های کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان

 ادبیات، وسوسه انگیز، برانگیزاننده وآگاهی بخش است، درهای اکتشاف را می گشاید و اوقاتی جادویی از ماجراجویی و لذت فراهم می آورد. کودکان نیاز ندارند منتظر برنامه های تلویزیون باشند یا در صف تئاتر بایستند تا موشی را که از سوراخی بیرون می آید یا می ترسد و درون سوراخش می خزد دنبال کنند.

ادامهٔ نوشته ...
چند رهنمود کلی برای کارگاه ترویج کتاب‌خوانی

چند رهنمود کلی برای کارگاه ترویج کتاب‌خوانی

  • در کتابخانه ی مدرسه،  کلاس یا کتابخانه های ویژه ی کودکان و نوجوانان، قفسه ای برای کتاب های ساخته شده ی  بچه ها در نظر بگیرید.
  • پوسترها، عروسک ها، دیوار نگاره ها،  کتیبه ها ودیگر کارهای هنری کودکان را در ویترینی با طراحی زیبا نگه داری کنید.
ادامهٔ نوشته ...