کارگاه شاهنامه خوانی

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟
بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه به عنوان یکی از مهم ترین پایه های زبان فارسی و سند هویت ملی ما آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و  نمی توان خواندن آن را به این گروه های سنی پیشنهاد کرد. آن ها تا اندازه ای درست می گویند. کودکان و نوجوانان نیز خودشان...
روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان
برپایه ی تجربه های عملی مروجان، برای ترویج شاهنامه، شیوه های زیر پیشنهاد می شود: نقالی داستانی را که برگزیده اید، برای کودکان یا نو جوانان نقالی کنید. نقالی لزوما نباید نقالی سنتی باشد، اما حرکات مختلف، تغییر صدا، لحن وآهنگ متناسب با حماسه و صحنه های داستان، برای مخاطبان همه گروه های سنی جالب است...
چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟
بهتر است آشنایی کودکان و نوجوانان با شاهنامه با قصه گویی آغاز شود.  باید بازنویسی هایی از شاهنامه را انتخاب کنیم و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهیم که ریزه کاری های داستان های شاهنامه را بهتر منتقل کنند و نثر روان و ساده ای داشته باشند. آن هایی که لحن حماسی و طنین کلام منظوم شاهنامه را دارند و...
سخن آغازین درباره کارگاه شاهنامه خوانی
بناهای  آباد گردد  خراب                      زباران و از تابش آفتاب  پی افکندم از نظم کاخی بلند                    که از باد و باران نیابدگزند پاسخ به پرسش" چرا شاهنامه نوشته شد؟" می تواند روشنگر اهمیت این اثر بی همتای ادبی برای ایرانیان باشد. درحالی که مقاومت های نظامی با وجود برخی دستاوردها، به...