کتاب درباره زورگویی و سر به سر گذاشتن

داستان یک خرگوش بد زورگو
نویسنده:
Beatrix Potter
بئاتریکس پاتر
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
خروس جنگی
نویسنده:
Jerry Spinelli
جری اسپینلی
سال انتشار:
۱۳۸۳
پسری که آبرویش رفت
نویسنده:
Louis Sachar
لوئیس سکر
سال انتشار:
۱۳۸۷
هیولا
نویسنده:
Betsy Byars
بتسی بایارس
سال انتشار:
۱۳۸۳
لاك پشت فيلی
نویسنده:
جمشید خانیان
سال انتشار:
۱۳۸۵