ترویج کتابخوانی در لرستان، عشایر کوچنده لرستان، کتابداران نوجوان، کوله کتاب

کتاب، همنشین کودکان کوچ
گزارش «بامن بخوان» از برنامه‌ی کتاب خوانی کودکان عشایر کوچ‌رو لرستان لرستان از آن دست استان‌هایی است که هنوز عشایر کوچنده دارد. عشایر لرستان در ماه‌های سرد در مناطق جنوبی ساکن می‌شوند و در بهار و تابستان به ارتفاعات کوچ می‌کنند. شماری از این کودکان دبستانی کوچ‌رو در فصل پاییز و زمستان در دبستان...