کودکان و مهارت مدیریت هیجان‌ ها

من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم (مجموعه کتاب من می‌توانم)
«من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم» درباره‌بخش هایی از مهارت غذا خوردن است که کودک می‌تواند خودش انجام دهد. کودکان دوست دارند زندگی را تجربه کنند. غذا خوردن برای آن‌‌ها یک اکتشاف است. من می‌توانم با لیوان شیر بخورم. من آش را با قاشق می‌خورم. گاهی آش از قاشقم می‌ریزد. من فندق و پسته را خیلی دوست دارم....