داستان‌های اساطیری ایران باستان برای نوجوانان

سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش چهارم، اردشیر و شاهپور
فهرست:پیام اردشیر به کید هندیدختر مهرکبرسر چاهراز دخترزادن هرمزدراز گفتن شاهپور پیام اردشیر به کید هندی پس از آن که اردشیر کارگردان و هفتان بوخت را به پایان رسانید. شورش‌های دیگر به پاخاست و اردشیر برای فرونشاندن مدعیان از دیاری به دیاری می‌رفت و پیوسته در کارزار و پیکار بود. هرگاه آشوبی را در گوشه...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش سوم، اردشیر و دختر اردوان
فهرست:نامه پسران اردشیرعقاب سرخزادن شاهپورراز گشودن موبد موبدان   نامه پسران اردشیر چنان که گذشت، اردشیر پس از آن که اردوان پادشاه اشکانی را شکست داد دختر وی را به زنی گرفت. از پسران اردوان دو تن پس از شکست پدر به کابل گریختند. دوتن دیگر را اردشیر به زندان انداخت. پس از چندی آن دو برادر که در کابل...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش دوم، اردشیر و هفتان بوخت
فهرست:مقدمه کرم جادوشکست اردشیر از هفتان بوختپیمان شکنی مهرکبرز و برز آذرتدبیر برادراناردشیر در جامه‌ی بازرگانانکشتن اژدها و گشودن دژ   مقدمه  در کنار خلیج فارس شهری بود به نام کجاران. مردم شهر تنگ دست بودند و برای گذران زندگی کوشش بسیار به کار می‌بردند. بیشتر دختران شهر نیز از کار و کوشش خودتان می...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش نخست، اردشیر و اردوان
فهرست:مقدمهخواب پاپکراز ساسانزادن اردشیرخشم گرفتن اردوان بر اردشیراردشیر و کنیزک اردوانگریختن اردشیراز پی تاختن اردوانفرۀ‌ایزدیرفتن پسراردوان در پی اردشیرپیوستن بناک به اردشیرجنگ اردشیر و اردوانکارزار اردشیر باکردان   مقدمه اردشیر پاپکان بنیان گذار سلسله ساسانی است که بر اردوان آخرین پادشاه اشکانی...
زریر و ارجاسب
فهرست: مقدمهخشم ارجاسبنامه ارجاسبپاسخ زریرآماده کردن سپاه پیشگویی جاماسبخشم گرفتن گشتاسبنوید سردارانرای گشتاسبنبرد ایرانیان و خیونانوعده‌ی ارجاسبکشته شدن زریربه میدان رفتن بستورپدر و فرزندرزم بستوررفتن بیدرفش به جنگ بستورکشته شدن بیدرفشگرامی کردرسیدن بستور به اسفندیارگرفتاری ارجاسب مقدمه زریر،...
جنگ رستم و دیوان
سرگذشت رستم، بزرگ‌ترین قهرمان داستان‌های باستانی ایران از روزگار قدیم در ایران رایج بوده. فردوسی شاعر نامدار ما، داستان دلاوری‌های او را در شاهنامه سروده است. به تازگی افسانه‌ای درباره جنگ رستم و دیوان به دست افتاده که به این صورت در شاهنامه نیست. اصل این داستان به زبان سندی است که یکی از زبان‌های...
داریوش بزرگ و گوماتا
فهرست: مقدمهلشکرکشی به حبشهپیام پادشاه حبشبازگشتآپیسکشتن بردیاکشتن خواهر بردیاپسر پرکساسب دو مرد مجوساعتراف کمبوجیهبردیای دروغینراز بردیایاران هفتگانهپایان کار پرکساسبنبرد در کاخ شاهیکشته شدن مجوسانبرگزیدن شاهتدبیر باور   مقدمه کمبوجیه، پسر کوروش شاهنشاه هخامنشی، پس از آن که به شهریاری رسید لشکر...
داستان آفرینش
فهرست:مقدمهروشنایی و تاریکیآغاز نبردمهر ایزدبنای عالمروشن شهر ایزد گردش عالمگیاهان و جانورانپایان جهان   مقدمه مانی در اوایل دورهٔ ساسانی، نزدیک به هزار و هفتصد سال پیش از این، ظاهر شد. گفت پیغمبرم و برای رهایی و رستگاری مردمان آمده‌ام. به هندوستان و ترکستان و کشورهای دیگر سفر کرد و مردم را به دین...
زادن زردشت
فهرست:مقدمهفره‌ی زردشتروان زردشتتن زردشت   مقدمه از روزی که اهریمن بدنهاد، نخستین بار به جهان هرمزد حمله برد، هرمزد تا سه هزار سال به ساختن و پرداختن جهان ما مشغول بود، و اهریمن از بیم پیروزی هرمزد و شکست خویش در قعر دوزخ مدهوش افتاده بود. در سه هزار سال دوم، اهریمن با دیوان و پریان به جهان ما هجوم...
فره‌ی ایزدی
فهرست:بخش نخستبخش دومبخش سوم ایرانیان قدیم پادشاهان و پیامبران خود را صاحب «فره ایزدی» می‌دانستند. فره ایزدی نشان لطف خداوندی بود و شکوه پادشاهی بیان بر قامت کسی راست نمی‌شد. شاهان ایران از برکت آن فرمانروایی می‌کردند و اگر ناسپاس می‌شدند و هرمزد از آنان روی می‌تافت «فره»، از ایشان دور می‌شد. چون...
داستان جمشید
فهرست: مقدمه هرمزد و جمشیدشهریاری جمشیدافزایش موجوداتافزایش موجودات باردیگرفراخ شدن زمین بار سومانجمن ساختن هرمزددژساختن جمشید     مقدمه  یکی از داستان‌های بسیار کهن ایران، داستان جمشید و توفان برف و سرمایی است که در زمان وی روی داد. این داستان در اوستا که کتاب مقدس زرتشتیان و قدیمی‌ترین کتاب ایران...
فرشته باران و دیو خشکی
فهرست: مقدمهجنگ آزمایی تیشتر و اپوشزورآزمایی دیگرچیره شدن تیشترغرش رعد   مقدمه  ایرانیان قدیم به فرشتگان و ایزدان گوناگون اعتقاد داشتند و نگاهبانی کارهای عالم را بر عهده این ایزدان و فرشتگان می‌دانستند، مثلاً آب و گیاه و آتش و همچنین زادن و روییدن و پیمان بستن و پیروزی یافتن، همه ایزدان جداگانه...
آرش کمانگیر
میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشاه ایران در گرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. عاقبت دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آن که مرز دو کشور روشن شود و ستیزه از میان برخیزد پذیرفتند تا از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند؛ هرجا تیر...
هرمزد و اهریمن
فهرست: مقدمه فریب خوردن اهریمن آفریدن جهان جهان ما آفریدن اختران امشاسپندان «جَه» ماده دیو اهریمنی حمله اهریمن پایان نبرد مقدمه  پیش از آن که اسلام ظهور کند ایرانیان کیش زردشتی داشتند. زردشت مردم را به راستی و پاکی و پیکار با بدی خواند و کار و کوشش را تشویق کرد. شاهان ساسانی مانند اردشیر و شاپور و...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم
پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست آن را مطالعه کنید. دگردیسی ایزدبانوی آب پس از اسلام توجه به طبیعت و گرامیداشت مظاهر آن همچون آب، گیاه، آتش و ... از گذشته‌های دور مرسوم بوده است. در باورهای اسطوره‌ای ایرانیان باستان، آب و گیاه از نمادهای آناهیتا بوده‌اند. و نیایش آناهیتا ایزدبانوی آب‌ها، باروری و...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست
«آناهیتا» ایزدبانوی آب‌ها فلات ایران از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین تمدّن‌های جهان بوده است. این سرزمین همواره با چالشی بزرگ دست‌وپنجه نرم کرده است... کم آبی و خشک‌سالی! این وضعیت ویژه‌ی جغرافیایی و اقلیمی ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد: دسترسی به آب و در نتیجه ادامه‌ی حیات، بنابر موقعیّت ویژه...