افسانه‌های ایرانی برای نوجوانان

فرشته باران و دیو خشکی
فهرست: مقدمهجنگ آزمایی تیشتر و اپوشزورآزمایی دیگرچیره شدن تیشترغرش رعد   مقدمه  ایرانیان قدیم به فرشتگان و ایزدان گوناگون اعتقاد داشتند و نگاهبانی کارهای عالم را بر عهده این ایزدان و فرشتگان می‌دانستند، مثلاً آب و گیاه و آتش و همچنین زادن و روییدن و پیمان بستن و پیروزی یافتن، همه ایزدان جداگانه...
آرش کمانگیر
میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشاه ایران در گرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. عاقبت دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آن که مرز دو کشور روشن شود و ستیزه از میان برخیزد پذیرفتند تا از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند؛ هرجا تیر...
هرمزد و اهریمن
فهرست: مقدمه فریب خوردن اهریمن آفریدن جهان جهان ما آفریدن اختران امشاسپندان «جَه» ماده دیو اهریمنی حمله اهریمن پایان نبرد مقدمه  پیش از آن که اسلام ظهور کند ایرانیان کیش زردشتی داشتند. زردشت مردم را به راستی و پاکی و پیکار با بدی خواند و کار و کوشش را تشویق کرد. شاهان ساسانی مانند اردشیر و شاپور و...