سارا گارسون

10 تا کاکلی
«۱۰ تا کاکلی» کتابی برای آموزش عددهای ۱ تا ۱۰ است. این کتاب عددآموز به کمک تصویر و شعر شمارش را به نونهالان می‌آموزد. کاکل به سرها دانه دانه وارد قصه می‌شوند. اولی تنهاست. دومی می‌آید و با او دوست می‌شود. سومی یعنی سه تا برادر. چهار کاکل به سر با هم آواز می‌خوانند. پنج تایشان با هم شاد و آزاد هستند...